U bevindt zich hier: Dorpskerk » Nieuws

Waardig ouder worden

vrijdag 6 oktober 2017 - 14:36:24

Nog niet zo lang geleden was er veel aandacht voor het manifest ‘Waardig ouder worden’, als antwoord op de discussie over voltooid leven.
Als Hervormde Gemeente kunnen we niet anders dan dit manifest van harte ondersteunen. De Bijbel leert ons zowel in het Oude als Nieuwe Testament om met eerbied en respect om te gaan met onze ouders en de ouderen in de gemeenschap.
En ook om onze ouderen met zorg te omringen als ze eenzaam, hulpbehoevend of geïsoleerd raken. Door lichamelijke en geestelijke aandoeningen kunnen ouderen in een sociaal isolement raken, waardoor het leven als minder zinvol ervaren kan worden. We hebben er daarom als gemeente bewust voor gekozen twee predikanten (ds. H.F. Klok voor wijk Dorp en ds. H. Brandsen voor wijk Frankrijk) aan te stellen, die onze beide gemeentepredikanten ondersteunen bij de pastorale zorg aan de ouderen van de gemeente. We zijn er door de vele reacties vanuit de gemeente van overtuigd dat beide ouderenpastors voorzien in een grote behoefte.
In overleg met de Algemene Kerkenraad en de wijkkerkenraden hebben we dus besloten om de opbrengsten van het verjaringsfonds vanaf de maand oktober volledig te bestemmen voor de bekostiging van het ouderenpastoraat. Via uw ‘verjaardagsgift’ aan het verjaringsfonds kunt u dus vanaf nu actief het ouderenpastoraat ondersteunen.
Maar: voor de bekostiging van het ouderenpastoraat is er jaarlijks ruim € 30.000 nodig, zodat de opbrengst van het verjaringsfonds bij lange na niet toereikend is.
Daarom vragen we u als gemeente om het ouderenpastoraat in onze gemeente te steunen door uw financiële bijdrage.
Dit kunt u doen door een gift over te maken op bankrekeningnummer NL30 RABO 0347 5033 73 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Hierden o.v.v. ‘Ouderenpastoraat’.
Daarnaast krijgt u op woensdag 1 november a.s. tijdens Dankdag heel in het bijzonder de gelegenheid uw dankbaarheid te tonen. De 2e collecte in de avonddienst zal dan volledig bestemd worden voor het ouderenpastoraat.
Draagt u mee in de zorg voor onze ouderen en bent u bereid daarvoor te offeren?
Het is namelijk de zorg van de Heere God zelf voor Zijn volk en kerk en u mag daar in meewerken en ondersteunen.
Jesaja 46: 4
Tot uw ouderdom toe zal Ìk Dezelfde zijn.
Ja, tot uw grijsheid toe zal Ìk u dragen
Ik heb het gedaan en Ik zal u opnemen.
Ìk zal dragen en redden.
College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Hierden