U bevindt zich hier: Dorpskerk » Gemeente » Diaconie

College van diakenen

Goossen de Bruin, tel: 426739 (secretaris)
Henk Lokhorst, tel. 425241
Gerrit Timmer, tel. 452291
Evert Petersen, tel: 453318 (voorzitter)
Jaap van der Plas, tel: 434403 (jeugddiaken)

Samen met de diakenen uit wijk Frankrijk vormen wij het college van diakenen. 

Wat is diaconie?

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst/dienen. Wanneer we de doelstelling vanuit de Bijbel nader toelichten komen we tot de volgende uiteenzetting: Het diaconaal handelen van de gemeente vindt haar diepste grond in de gestalte van de Heere Jezus, die gekomen is om te dienen (Markus 10:45). Een gemeente die door een levend geloof met Jezus Christus verbonden is, is per definitie  een dienende, een diaconale gemeente. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap. In de Bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan.

Wat doet de diaconie?

Armoede signaleren (o.a. stille nood in eigen gemeente) en bestrijden is een kerntaak van de diaconie. De diaconie doet ook onzichtbaar werk achter de coulissen. We noemen dat stille hulp. Hulp aan gemeenteleden en anderen die op onze weg komen. Het kan hierbij gaan om acute nood waarbij geholpen wordt met boodschappen of kleine geldbedragen. Maar in de afgelopen jaren zijn, mede door de economische crisis, de problemen ingewikkelder geworden. Bijvoorbeeld schuldenproblematiek, psychische problemen met materiële gevolgen, verslaving, faillissementen (met name bij ZZP-ers), stille armoede bij ouderen, mensen zonder werk, asielzoekers etc. Diaconaat mag mensen niet afhankelijk maken, maar beoogt dat mensen tot hun rechtkomen en (weer) sturing aan hun eigen leven geven. Diaconaat - en dus ook dit  “omzien naar elkaar” - is een taak van de gehele gemeente en niet alleen van diakenen. We hebben uw ogen en oren nodig, om armoede te signaleren, want armoede en nood zit vaak verstopt. Helpt u mee?

De diaconie houdt zich daarnaast onder andere concreet met de volgende taken bezig:

  • Eigen gemeente: In onze eigen gemeente organiseert de diaconie bijvoorbeeld ouderenmiddagen, bezoek gehandicapten, is er een hulpdienst die mensen helpt met allerlei voorkomende klusjes, vervoer of gewoon een bezoekje.  Ook ondersteunen wij gemeenteleden die het moeilijk hebben.
  • Ouderenmiddagen: De diaconie organiseert zes ouderenmiddagen per jaar. Deze worden gehouden in de zaal achter de dorpskerk. In de zomer zit hier ook een reisje bij. Data vindt u in de agenda, Hervormd Hierden en de zondagsbrief.
  • Gezamenlijk Diaconaal overleg: Twee á drie keer per jaar wordt met ander diaconieën uit kerken in Harderwijk een gezamenlijk overleg gehouden. Een afvaardiging hiervan onderhoud contacten met ouderenbonden, plaatselijk politiek (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP),  Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en hulpinstanties zoals De stichting Ontmoeting, Maatschappelijk werk, Voedselbank etc.
  • Binnenland: In ons eigen land worden o.a. stichtingen als IZB, HGJB, het Willem Holtrop Hospice in Ermelo en de Voedselbank Harderwijk ondersteund met collectegeld.
  • Vakantieweken voor gehandicapten: Mocht u informatie willen dan kunt contact opnemen met de diaconie. Het is verstandig vroegtijdig contact op te nemen, omdat de reserveringen en boekingen vaak al aan het begin van het jaar moeten plaats vinden.
  • Werelddiaconaat: Het ondersteunen van de zending, hulp bij nationale rampen, ontwikkelingshulp in de derde wereld zijn zomaar een paar voorbeelden van werelddiaconaat.  Stichtingen zoals de GZB, ZOA vluchtelingen, Stichting Hulp Oost Europa en Luisterend Dienen worden financieel ondersteund.

Hulpdienst

De hulpdienst kan wat voor u betekenen, wanneer u hulp nodig heeft bij ziekte, vervoer, oppas of graag bezoek wilt ontvangen, etc. Schroom niet om contact op te nemen met de coördinator. Ook met alle andere vragen kunt u of jij terecht bij de coördinator. De hulp wordt uitgevoerd door gemeenteleden. De coördinatoren zijn:

Categorie                                             Coördinator                       Telefoon

Huishoud- en administratieteam           Marina Vierhout                   0341-451884
Vervoer, technisch team en                  Jan Geerling                        0341-451519
tuin- en groenteam    

Vervoer van en naar de kerk

Heeft u vervoer nodig naar en van de kerk, dan kunt u contact opnemen met Jan Geerling tel. 0341 - 451519.

Contact Diakenen

Via dit formulier kunt u contact leggen met de diakenen.

Naam*
E-Mail*
Telefoon
Bericht*