U bevindt zich hier: Algemeen » ANBI » Kerkrentmeesters

ANBI College van Kerkrentmeesters

De Hervormde Gemeente te Hierden is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De Hervormde Gemeente Hierden bestaat uit twee wijken, te weten wijk Dorp en wijk Frankrijk.
De wijkgemeente in wijk Dorp komt samen in de Dorpskerk te Hierden. De wijkgemeente Frankrijk komt samen in het Visnet te Harderwijk.

De Hervormde Gemeente Hierden weet zich verbonden met de gereformeerde traditie zoals weergegeven in de gereformeerde belijdenisgeschriften.

De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Hierden. 

ANBI gegevens

Naam ANBI: Hervormde Gemeente Hierden
RSIN/Fiscaal nummer: 002715880
Website adres: www.hervormdegemeentehierden.nl
E-mail: administratie@hervormdegemeentehierden.nl
Adres: Zuiderzeestraatweg 149
Postcode: 3849 AD
Plaats: Hierden

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de algemene kerkenraad en de twee wijkkerkenraden, hierna te noemen: de kerkenraden. De kerkenraden worden gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente tellen de kerkenraden 60 leden, die worden gekozen uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het College bestaat uit zes leden. Verder hebben zowel de kerkenraden als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).  

Beloningsbeleid

De beloning van de twee predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

Doelstelling

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.  

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.  

Activiteiten

De kerkenraden hebben de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
Alle activiteiten welke de gemeente organiseert (voornamelijk de zondagse erediensten, pastoraat,  jeugd- en clubwerk, catechese, zending en evangelisatie) worden gepubliceerd op www.hervormdegemeentehierden.nl alsmede in Hervormd Hierden, de gemeentegids en de wekelijkse zondagsbrieven. 

Financiele verantwoording

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In het overzicht ANBI_jaarrekening2017_begroting_2019.pdf is dit cijfermatig in beeld gebracht. Dit overzicht geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar 2019. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen voor de jaren 2016 en 2017.

De voorgenomen bestedingen voor het jaar 2019 zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar 2018.